Hvordan skal du feire 8. Mars uten å gå i SHEwashing-fellen?

Kvinnedagen skal ikke bare være gøy 

Når vi nærmer oss den internasjonale kvinnedagen 8. Mars blir vi ofte spurt hvordan virksomheter best bør feire dagen. I løpet av de siste årene har kvinnedagen gått fra å være en mer eller mindre markert merkedag, til å bli en nasjonal festdag. For oss som jobber i likestilling, inkludering og mangfolds-feltet har det blitt en festuke. 

Det er fantastisk å se engasjementet rundt likestilling som vekkes til liv hvert år i første uken av mars. 

Men det er også et tankekors.

Mange virksomheter bruker mye ressurser på 8. mars eventer, festtaler og “branding”, men har ingen ressurser allokert til arbeid for å faktisk skape reell endring. Det er dette som kalles SHEwashing.  


Hvordan kan du unngå at 8. mars kun blir en festtale?
Bli med på vårt webinar 6. mars og se hvordan du enkelt kan komme i gang med aktivt og systematisk arbeid med likestilling og mangfold:

Meld deg på webinar


SHEwashing er problematisk av to grunner. For det første fordi det gjør at likestillingen fremdeles går sakte. I følge World Economic Forum (WEF) har utviklingen stagnert, og i mange land går den bakover. Med dagens tempo, estimerer WEF at det vil ta 132 år før vi når likestilling globalt. Det er 32 år lenger enn estimatet for 2020. I Europa vil det ta 60 år med dagens tempo. 

Den andre grunnen er mer indirekte. Fordi vi har blitt så flinke til å feire likestilling, skaper det en illusjon av at det gjøres mye mer enn det som er tilfelle. Fordi vi hører så mye om viktigheten av likestilling, tror vi at det også gjøres mye. 

Det siste er imidlertid i rask endring. Nå krever flere og flere viktige interessenter at virksomheter går fra festtaler til handling: 

  • Myndighetene har innført krav om at alle virksomheter skal jobbe aktivt og systematisk med likestilling og mangfold.

  • Det ligger en økende omdømmerisiko for virksomheter som ikke leverer godt nok 

  • Ansatte setter likestilling, inkludering og mangfold høyt på sin ønskeliste, og arbeidsgivere som ikke skaper arbeidsplasser med like muligheter for alle taper nå kampen om talentene. 

Hvordan kan virksomheter feire og markere kvinnedagen, uten å være redd for å drive med SHEwashing? 

Alle må starte et sted, ingen kan gjøre store endringer over natten. Det er det heller ingen forventning om. Det som forventes, er en forpliktelse til å starte arbeidet. Det første skrittet for å komme videre er å øke virksomhetens kompetanse. Likestilling, inkludering og mangfold er et stort og komplekst fagfelt. Det trengs kompetanse både hos ledelse og alle ansatte for å skape en arbeidsplass som gir like muligheter til alle.


«Til syvende og sist er likestilling, inkludering og mangfold noe som utføres i hele organisasjonen. Det er summen av alle små og store handlinger og avgjørelser som alle ansatte gjør hver dag.»


Uten at vi tenker over det, styrer våre ubevisste holdninger utfallet av majoriteten av disse handlingene og avgjørelsene. Uten at vi vet det eller vil det, har vi alle ubevisste fordommer som gjør at vi vurderer mennesker ulikt basert på en rekke faktorer som kjønn, hudfarge, seksuell legning, alder, funksjonsnivå eller andre ting. Det er summen av dette som blir en ubevisst strukturell diskriminering som gjør at vi fremdeles ikke har likestilling i samfunnet. 

Et lavthengende, effektfullt tiltak alle virksomheter kan gjøre som del av årets 8. Mars feiring er å øke bedriftens samlede kompetanse. Ikke bare på kjønnslikestilling, men på likestilling, mangfold og inkludering av alle typer ansatte.


Ønsker du demonstrasjon av vårt e-læringskurs?

Book en demo


Vi inviterer på en kompetansedugnad 

Til nå har det vært vanskelig å finne engasjerende læringsmateriell som er tilpasset nordiske forhold. 

I Equality Check har vi derfor kombinert vår fagkunnskap og erfaring på likestilling, mangfold og inkludering, med Motimate og Kahoots ekspertise på å lage engasjerende og interaktivt undervisningsmateriell. Vi har utviklet 3 e-læringskurs som tar for seg det viktigste alle virksomheter og ansatte bør vite om likestilling, inkludering og mangfold for å starte arbeidet for å sikre like muligheter for alle ansatte: 

  • Ubevisst diskriminering, 

  • Inkluderende rekruttering

  • Introduksjon til likestilling, mangfold og inkludering. 

New call-to-action

Vi inviterer alle med på en kompetansedugnad for å sørge for at neste års WEF-estimat på når vi når likestilling blir betydelig kortere enn årets estimat. Det vil i så fall være første gang på mange år. 

Gratulerer med dagen!